• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
• ОКАЗВАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ И ЗАЩИТА ПРИ ПОВДИГАНЕ НА ОБВИНЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
• ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ ПРИ НАЛАГАНЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ, И ЗАЩИТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ
• СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
• СЪДЕЙСТВИЕ И ЗАЩИТА ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО;
• СЪДЕЙСТВИЕ И ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЛИЦА – ИЗГОТВЯНЕ НА ЖАЛБИ ДО ПОЛИЦИЯТА, ПРОКУРАТУРАТА И ДР. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ; ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИСКОВЕ ЗА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПРЕТЪРПЕНИТЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ОТ ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ЛИЦА В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ПРИСЪДЕНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ПРИНУДИТЕЛЕН РЕД;
• ЗАЩИТА ПО ОБВИНЕНИЯ В РАЗЛИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ И ДР.;
• ДЕЛА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
• ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИ
• ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА РАЗЛИЧНИ ОРГАНИ
• ОБЖАЛВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
• АНГАЖИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНО И ЮРИДИЧЕСКИ ИЗДЪРЖАНО СТАНОВИЩЕ ПО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗДАДЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ОРГАНИ (НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЯТА ПО ПЪТИЩАТА, ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО И ДР.)
• ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН И СЪДЕБЕН РЕД;
• ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРЕД СЪДА ПРИ ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
 

ТЪРГОВСКО ПРАВО
• РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОМЯНА, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВЦИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧРЕДЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ДАНЪЧНО ПРАВО
• ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ДАНЪЧНО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ
• ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕ И НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ;
• ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПРАВНА ЗАЩИТА ПРИ ВОДЕНЕТО НА ДАНЪЧНИ ДЕЛА

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
• КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЕЩНОПРАВНИ И ОБЛИГАЦИОННИ КАЗУСИ
• ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ВЕЩНОПРАВНИ И ОБЛИГАЦИООНИ ОТНОШЕНИЯ
• КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЕЩНОПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ИМУЩЕСТВО;
• ПРАВНИ СЪВЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА УСПЕШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕГОВОРИ;
• ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТОДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ ИЛИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ДОГОВОРИ, НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ;
• ПРАВНА ПОМОЩ И СЪВЕТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОЦЕДУРИ СЛЕД ИЗГОТВЯНЕТО НА НОТАРИАЛНИЯ АКТ - ПРОЦЕДУРИ ПРЕД АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА И ДРУГИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИ;
• ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ДЕЛА ПРЕД ВСИЧКИ СЪДЕБНИ ИНСТАНЦИИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ СПОРОВЕ ОТНОСНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ОСТАНАЛИТЕ ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА.
• КОНСУЛТИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ И ТЪРГОВСКИ ОБОРОТ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЖЕЛАНИЯТА НА КЛИЕНТА – ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА, ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА, ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ, ДАРЕНИЕ, НАЕМ И ДР.;
• СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ДОБРОВОЛНО И ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРНИ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ, ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ТАКИВА.

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
• РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ И ПО ОБЩИЯ ИСКОВ РЕД;
• ВЕЩНОПРАВНИ ИСКОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ СЛЕД РАЗВОДА;
• ИСКОВЕ ЗА ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ ИМУЩЕСТВОТО, ПРИДОБИТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА;
• ПЪРВОНАЧАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗДРЪЖКА, КАКТО И НЕЙНОТО СЪБИРАНЕ ПО ПРИНУДИТЕЛЕН РЕД;
• СПОР ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА;
• КОНСУЛТАЦИИ ПО СЕМЕЙНО-ПРАВНИ И НАСЛЕДСТВЕНО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ
• ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДБРАЧНИ И БРАЧНИ ДОГОВОРИ
• РАЗВОДИ, ВСЯКАКВИ БРАЧНИ ИСКОВЕ (РОДИТЕЛСКИ ПРАВА, ИЗДРЪЖКА И ДР.)
• ДЕЛБА НА ИМУЩЕСТВО - СЪДЕБНА И ИЗВЪНСЪДЕБНА
• ИСКОВЕ ЗА ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ ИМУЩЕСТВОТО, ПРИДОБИТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА
• КОНСУЛТАЦИИ И ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ
• ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАСЛЕДСТВЕНИЯ ДЯЛ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧИНА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО ОТ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ;
• ПРИЕМАНЕ И ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО;
• ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАВЕЩАНИЕ;
• ДЕЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАВЕЩАТЕЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ И ДОГОВОРИ ЗА ДАРЕНИЕ В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ НА НАРУШАВАНЕ НА ЗАПАЗЕНАТА ЧАСТ ОТ НАСЛЕДСТВОТО;

ДРУГИ УСЛУГИ ПО СЕМЕЙНО ПРАВНИ КАЗУСИ:
• РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА;
• ЗАМЕСТВАНЕ СЪГЛАСИЕТО НА РОДИТЕЛЯ СЪС СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ – ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
• ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИШАВАНЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ;
• УСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСПОРВАНЕ НА ПРОИЗХОД ОТ ДЕТЕ – ОСПОРВАНЕ НА БАЩИНСТВО, ПРИПОЗНАВАНЕ, ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗХОД ОТ БАЩАТА;
• ПЪЛНО И НЕПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ;
• ДЕЛА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА.

ДОМАШНО НАСИЛИЕ:
• ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗАЩИТАТА ПО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ;
• ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ.

ТРУДОВО ПРАВО
• КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ, СЪКРАЩЕНИЯ, УВОЛНЕНИЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТА И ДЪЛЖИМО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
• ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА
• КОНСУЛТАЦИИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАВА
• ИЗГОТВЯНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, ПРОЕКТОДОГОВОРИ И ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ДОКУМЕНТИ ПО НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ, УВОЛНЕНИЯ, ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ПРАВИЛНИЦИ ЗА ВЪТРЕШЕН ТРУДОВ РЕД И ДРУГИ;
• ПРАВНИ СТАНОВИЩА ПО ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРУДОВОПРАВНИ ВЪПРОСИ:
 

КОНСУЛТАЦИИ НА РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРУДОВИ СПОРОВЕ, ИСКОВЕ СРЕЩУ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТА, ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК, НЕПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ;

КОНСУЛТАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА И ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ, ПОЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД, УСТАНОВЯВАНЕ НА УДЪЛЖЕНО/НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ И ДРУГИ;
• СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ВОДЕНЕТО НА ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТНИЦИ / СЛУЖИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ СПОРОВЕ;
• ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД ПО ТРУДОВОПРАВНИ СПОРОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УВОЛНЕНИЯ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ И ДРУГИ.

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
• ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ГРАЖДАНСКО - ПРАВНИ ВЪПРОСИ;
• ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПРАВНА ЗАЩИТА ПРИ ВОДЕНЕТО НА ГРАЖДАНСКО-ПРАВНИ ДЕЛА;
• ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
• АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
• ИЗГОТВЯНЕ НА НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ, ПЪЛНОМОЩНИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, ПОКАНИ И ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ПРЕД НОТАРИУС
• ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ
• КОНСУЛТАЦИИ И ОКАЗВАНЕ НА ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО И ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ ПО ЗЧРБ
• КОНСУЛТИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ И ТЪРГОВСКИ ОБОРОТ;
• ИЗГОТВЯНЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЖЕЛАНИЯТА НА КЛИЕНТА – ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА, ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА, ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ, ДАРЕНИЕ, НАЕМ И ДР.;
• СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ДОБРОВОЛНО И ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРНИ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ, ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ТАКИВА.

АРБИТРАЖ